Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna Bknz: 27.11.2014 Tarihli / 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – Taraflar

Satıcı

Ünvanı : Ucuzsabizde - Dijital Medyadaki Güçlü Kozunuz !
Web Sitesi : www.ucuzsabizde.com
E-posta : info@ucuzsabizde.com

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.

Alıcı

Üyelik bilgileri baz alınarak ucuzsabizde.com’da satın alma yapan kişiler.
Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

MADDE 2 – Sözleşmenin Konusu

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait ucuzsabizde.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 2.2. ALICI, satışa konu ürün veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu ürün veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ucuzsabizde.com internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – Sözleşmenin Tarihi

İşbu sözleşme ALICI’nın ucuzsabizde.com üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiştir.

MADDE 4 – Sözleşme Konusu

Ürün ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri sipariş sonrası müşteriye eposta olarak iletilmiştir. Bahsi geçen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

MADDE 5 – Ürünlerin Teslimatı

1. ÜRÜN, ALICI’nın ucuzsabizde.com üzerinde belirttiği eposta yada sosyal medya adresine satış sırasında belirtilen süre içerisinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre kısalıp uzayabilir.

2. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 – Ödeme Şekli

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 7 – Genel Hükümler

7.1. ALICI, ucuzsabizde.com’da gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

7.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

7.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

7.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ucuzsabizde.com’dan ALICI sipariş oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, e-mail ile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICININ malın teslimi yükümlülüğü ortadan kalkmış olur.

7.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

7.7. SATICI mücbir sebepler veya teslimatı engelleyen kesintiler, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu malın varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar ödediği şekilde kendisine geri ödenir.

7.8. ALICI’nın, SATICI kampanyalarının, SATICI’nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığındanteknik, vs.faydalanarak, SATICI’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi SATICI’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SATICI tarafından tespit edilmesi durumunda, SATICI’nın kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 8 – Kısmen Geçersizlik

İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, ilgili mevzuat hükümlerinin geçersiz hüküm yerine geçeceğini ve Sözleşme’nin geçerli olan tüm hüküm ve şartlarıyla ayakta kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 9 – Cayma Hakkı

8.1. SATICI, ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim almadığı sürece hizmetini reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

MADDE 10 – Delil Sözleşmesi

ALICI, işbu Sözleşme ‘den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtlarıbilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahilkesin delil oluşturduğunu ve işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – Cayma Hakkı Kullanılmayacak Ürünler

9.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sosyal medya hizmetleri grubuna giren ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 9.2. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 12 – Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 13 – Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.